1. OneDay Hong Kong
  2. New Territories
  3. Yuen Long
  4. Yuen Long
  5. Yuen Lung Street

Building Info

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown

Yuen Lung Street

Yuen Long

Yuen Long

Hong Kong

Sales listings for Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown87 listings

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 4 bedroom Mid Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (XGYL000301149)_0

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 4 bedroom Mid Floor Flat for Sale

Gross 1,156 sq. ft.Net 901 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

4

HK$ 13.6M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 4 bedroom Mid Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (XGYL000300399)_0

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 4 bedroom Mid Floor Flat for Sale

Gross 1,148 sq. ft.Net 893 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

4

HK$ 15MHK$ 14.88M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom High Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (XGYL000300777)_0

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom High Floor Flat for Sale

Gross 618 sq. ft.Net 478 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

2

HK$ 9.3MHK$ 9.28M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 3 bedroom Low Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (XGYL000301973)_0

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 3 bedroom Low Floor Flat for Sale

Gross 848 sq. ft.Net 650 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

3

HK$ 10.9M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom High Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (XGYL000301289)_0

Expired on 05 Sep 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom High Floor Flat for Sale

Gross 498 sq. ft.Net 399 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

2

HK$ 7.28MHK$ 7.4M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 1 bedroom Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (XGYL000300950)_0

Expired on 08 Aug 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 1 bedroom Flat for Sale

Gross 503 sq. ft.Net 392 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

1

HK$ 7.05M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 3 bedroom High Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (XGYL000302056)_0

Expired on 14 Jun 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 3 bedroom High Floor Flat for Sale

Gross 803 sq. ft.Net 615 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

3

HK$ 10.9MHK$ 11.28M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Mid Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (XGYL000302351)_0

Expired on 21 Jul 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Mid Floor Flat for Sale

Gross 621 sq. ft.Net 475 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

2

HK$ 8.5MHK$ 8.3M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 4 bedroom Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (XGYL000300393)_0

Expired on 10 Jul 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 4 bedroom Flat for Sale

Gross 1,148 sq. ft.Net 893 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

4

HK$ 14.8MHK$ 15.5M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 4 bedroom Low Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (XGYL000300494)_0

Expired on 07 Jun 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 4 bedroom Low Floor Flat for Sale

Gross 1,277 sq. ft.Net 988 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

4

HK$ 15.5MHK$ 14M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Mid Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (XGYL000301011)_0

Expired on 06 Jun 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Mid Floor Flat for Sale

Gross 653 sq. ft.Net 507 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

2

HK$ 10MHK$ 9M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom High Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (XGYL000301747)_0

Expired on 13 Jun 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom High Floor Flat for Sale

Gross 615 sq. ft.Net 475 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

2

HK$ 8.3MHK$ 8.6M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Low Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (XGYL000300708)_0

Expired on 01 May 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Low Floor Flat for Sale

Gross 676 sq. ft.Net 525 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

2

HK$ 8.92MHK$ 8.5M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 3 bedroom Low Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (XGYL000300472)_0

Expired on 05 May 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 3 bedroom Low Floor Flat for Sale

Gross 1,235 sq. ft.Net 948 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

32

HK$ 15M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom High Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (XGYL000301115)_0

Expired on 25 Apr 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom High Floor Flat for Sale

Gross 647 sq. ft.Net 482 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

2

HK$ 155M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 4 bedroom Low Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (XGYL000301856)_0

Expired on 05 Mar 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 4 bedroom Low Floor Flat for Sale

Gross 1,335 sq. ft.Net 1,026 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

43

HK$ 18.8M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Low Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (XGYL000300975)_0

Expired on 07 Mar 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Low Floor Flat for Sale

Gross 677 sq. ft.Net 520 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

2

HK$ 8.68MHK$ 8.48M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 3 bedroom High Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (XGYL000300614)_0

Expired on 07 Mar 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 3 bedroom High Floor Flat for Sale

Gross 1,132 sq. ft.Net 881 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

32

HK$ 13M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 1 bedroom High Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (XGYL000302346)_0

Expired on 01 Mar 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 1 bedroom High Floor Flat for Sale

Gross 510 sq. ft.Net 397 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

1

HK$ 7.8M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Low Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (XGYL000301241)_0

Expired on 28 Feb 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Low Floor Flat for Sale

Gross 573 sq. ft.Net 443 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

2

HK$ 7.8M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Mid Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S94817)_0

Expired on 16 Feb 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Mid Floor Flat for Sale

Gross 653 sq. ft.Net 507 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

2

HK$ 9M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 3 bedroom High Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S63919)_0

Expired on 01 Feb 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 3 bedroom High Floor Flat for Sale

Gross 1,132 sq. ft.Net 881 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

32

HK$ 13M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 4 bedroom Low Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S89647)_0

Expired on 01 Feb 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 4 bedroom Low Floor Flat for Sale

Gross 1,277 sq. ft.Net 988 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

4

HK$ 15.5M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 4 bedroom Mid Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S96577)_0

Expired on 03 Feb 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 4 bedroom Mid Floor Flat for Sale

Gross 1,148 sq. ft.Net 893 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

4

HK$ 15.5M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Low Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S96991)_0

Expired on 07 Feb 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Low Floor Flat for Sale

Gross 573 sq. ft.Net 443 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

2

HK$ 7.8M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 3 bedroom Low Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S83105)_0

Expired on 07 Feb 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 3 bedroom Low Floor Flat for Sale

Gross 848 sq. ft.Net 650 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

3

HK$ 10.9M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Low Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S94819)_0

Expired on 15 Feb 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Low Floor Flat for Sale

Gross 677 sq. ft.Net 520 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

2

HK$ 8.68M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Mid Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S95821)_0

Expired on 25 Jan 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Mid Floor Flat for Sale

Gross 653 sq. ft.Net 507 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

2

HK$ 8.8M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom High Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S95371)_0

Expired on 24 Jan 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom High Floor Flat for Sale

Gross 647 sq. ft.Net 482 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

2

HK$ 8.3M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 4 bedroom Low Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S90189)_0

Expired on 23 Jan 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 4 bedroom Low Floor Flat for Sale

Gross 1,277 sq. ft.Net 988 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

4

HK$ 15.5M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Low Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S95479)_0

Expired on 21 Jan 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Low Floor Flat for Sale

Gross 676 sq. ft.Net 525 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

2

HK$ 8.92M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 3 bedroom High Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S62889)_0

Expired on 19 Jan 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 3 bedroom High Floor Flat for Sale

Gross 1,132 sq. ft.Net 881 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

32

HK$ 13M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Low Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S95331)_0

Expired on 21 Jan 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Low Floor Flat for Sale

Gross 677 sq. ft.Net 520 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

2

HK$ 8.48M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Mid Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S95335)_0

Expired on 21 Jan 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Mid Floor Flat for Sale

Gross 621 sq. ft.Net 475 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

2

HK$ 8.3M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom High Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S95269)_0

Expired on 19 Jan 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom High Floor Flat for Sale

Gross 498 sq. ft.Net 399 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

2

HK$ 7.99M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 3 bedroom Low Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S95363)_0

Expired on 19 Jan 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 3 bedroom Low Floor Flat for Sale

Gross 848 sq. ft.Net 650 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

3

HK$ 10.9M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 3 bedroom High Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S95359)_0

Expired on 19 Jan 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 3 bedroom High Floor Flat for Sale

Gross 803 sq. ft.Net 615 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

3

HK$ 11.28M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 4 bedroom Low Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S95273)_0

Expired on 19 Jan 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 4 bedroom Low Floor Flat for Sale

Gross 1,277 sq. ft.Net 988 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

4

HK$ 15.5M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 4 bedroom Mid Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S95271)_0

Expired on 19 Jan 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 4 bedroom Mid Floor Flat for Sale

Gross 1,148 sq. ft.Net 893 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

4

HK$ 16M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Low Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S93087)_0

Expired on 13 Jan 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Low Floor Flat for Sale

Gross 676 sq. ft.Net 525 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

2

HK$ 8.92M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Low Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S93085)_0

Expired on 12 Jan 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Low Floor Flat for Sale

Gross 676 sq. ft.Net 525 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

2

HK$ 8.92M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Low Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S94705)_0

Expired on 11 Jan 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Low Floor Flat for Sale

Gross 677 sq. ft.Net 520 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

2

HK$ 8.68M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 1 bedroom High Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S93497)_0

Expired on 11 Jan 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 1 bedroom High Floor Flat for Sale

Gross 510 sq. ft.Net 397 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

1

HK$ 7.8M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 4 bedroom Low Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S89937)_0

Expired on 10 Jan 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 4 bedroom Low Floor Flat for Sale

Gross 1,335 sq. ft.Net 1,026 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

43

HK$ 18.8M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom High Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S94589)_0

Expired on 10 Jan 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom High Floor Flat for Sale

Gross 498 sq. ft.Net 399 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

2

HK$ 8M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Mid Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S94587)_0

Expired on 10 Jan 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Mid Floor Flat for Sale

Gross 653 sq. ft.Net 507 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

2

HK$ 9M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 3 bedroom Low Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S66469)_0

Expired on 10 Jan 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 3 bedroom Low Floor Flat for Sale

Gross 1,235 sq. ft.Net 948 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

32

HK$ 15M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 4 bedroom Low Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S51487)_0

Expired on 10 Jan 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 4 bedroom Low Floor Flat for Sale

Gross 1,222 sq. ft.Net 938 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

4

HK$ 13M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 3 bedroom High Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S63609)_0

Expired on 08 Jan 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 3 bedroom High Floor Flat for Sale

Gross 1,132 sq. ft.Net 881 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

32

HK$ 13M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Low Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S79805)_0

Expired on 07 Jan 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Low Floor Flat for Sale

Gross 573 sq. ft.Net 443 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

2

HK$ 7.8M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Low Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S94353)_0

Expired on 07 Jan 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Low Floor Flat for Sale

Gross 677 sq. ft.Net 520 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

2

HK$ 8.68M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom High Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S84753)_0

Expired on 07 Jan 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom High Floor Flat for Sale

Gross 615 sq. ft.Net 475 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

2

HK$ 8.28M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Mid Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S77019)_0

Expired on 05 Jan 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Mid Floor Flat for Sale

Gross 621 sq. ft.Net 475 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

2

HK$ 8.5M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Mid Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S93915)_0

Expired on 07 Jan 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Mid Floor Flat for Sale

Gross 653 sq. ft.Net 507 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

2

HK$ 8.78MHK$ 9M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Low Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S81323)_0

Expired on 03 Jan 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Low Floor Flat for Sale

Gross 573 sq. ft.Net 443 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

2

HK$ 7.8M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Mid Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S77729)_0

Expired on 03 Jan 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Mid Floor Flat for Sale

Gross 621 sq. ft.Net 475 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

2

HK$ 8.5M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 3 bedroom Low Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S80849)_0

Expired on 03 Jan 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 3 bedroom Low Floor Flat for Sale

Gross 1,235 sq. ft.Net 948 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

3

HK$ 16M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom High Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S94125)_0

Expired on 03 Jan 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom High Floor Flat for Sale

Gross 647 sq. ft.Net 482 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

2

HK$ 8.6M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 4 bedroom Mid Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S89869)_0

Expired on 03 Jan 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 4 bedroom Mid Floor Flat for Sale

Gross 1,148 sq. ft.Net 893 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

4

HK$ 16M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom High Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S81331)_0

Expired on 03 Jan 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom High Floor Flat for Sale

Gross 498 sq. ft.Net 399 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

2

HK$ 8.48M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Low Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S80733)_0

Expired on 02 Jan 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Low Floor Flat for Sale

Gross 573 sq. ft.Net 443 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

2

HK$ 7.8M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 3 bedroom Low Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S87575)_0

Expired on 02 Jan 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 3 bedroom Low Floor Flat for Sale

Gross 848 sq. ft.Net 650 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

3

HK$ 10.9M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Mid Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S78205)_0

Expired on 02 Jan 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Mid Floor Flat for Sale

Gross 621 sq. ft.Net 475 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

2

HK$ 8.3M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 4 bedroom Low Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S64597)_0

Expired on 02 Jan 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 4 bedroom Low Floor Flat for Sale

Gross 1,222 sq. ft.Net 938 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

4

HK$ 13M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Low Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S93999)_0

Expired on 02 Jan 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Low Floor Flat for Sale

Gross 676 sq. ft.Net 525 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

2

HK$ 8.92M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Mid Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S76355)_0

Expired on 13 Jan 2019

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Mid Floor Flat for Sale

Gross 621 sq. ft.Net 475 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

2

HK$ 8.28MHK$ 8.5M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 4 bedroom Mid Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S90187)_0

Expired on 31 Dec 2018

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 4 bedroom Mid Floor Flat for Sale

Gross 1,148 sq. ft.Net 893 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

4

HK$ 16M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 3 bedroom Low Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S83201)_0

Expired on 31 Dec 2018

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 3 bedroom Low Floor Flat for Sale

Gross 848 sq. ft.Net 650 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

32

HK$ 11.5M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Low Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S80631)_0

Expired on 31 Dec 2018

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Low Floor Flat for Sale

Gross 573 sq. ft.Net 443 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

2

HK$ 7.8M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom High Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S73791)_0

Expired on 31 Dec 2018

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom High Floor Flat for Sale

Gross 615 sq. ft.Net 475 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

2

HK$ 8.3M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 3 bedroom High Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S61489)_0

Expired on 31 Dec 2018

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 3 bedroom High Floor Flat for Sale

Gross 1,132 sq. ft.Net 881 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

32

HK$ 13M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom High Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S93461)_0

Expired on 31 Dec 2018

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom High Floor Flat for Sale

Gross 647 sq. ft.Net 482 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

2

HK$ 8.6M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Low Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S93767)_0

Expired on 31 Dec 2018

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Low Floor Flat for Sale

Gross 676 sq. ft.Net 525 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

2

HK$ 8.92M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Low Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S87873)_0

Expired on 23 Dec 2018

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Low Floor Flat for Sale

Gross 573 sq. ft.Net 443 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

2

HK$ 7.8M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Mid Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S91963)_0

Expired on 23 Dec 2018

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Mid Floor Flat for Sale

Gross 653 sq. ft.Net 507 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

2

HK$ 9.3M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom High Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S80555)_0

Expired on 23 Dec 2018

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom High Floor Flat for Sale

Gross 498 sq. ft.Net 399 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

2

HK$ 8.38M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 3 bedroom High Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S90401)_0

Expired on 23 Dec 2018

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 3 bedroom High Floor Flat for Sale

Gross 1,132 sq. ft.Net 880 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

3

HK$ 13M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom High Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S70925)_0

Expired on 23 Dec 2018

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom High Floor Flat for Sale

Gross 615 sq. ft.Net 475 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

2

HK$ 8.3M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 3 bedroom Low Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S66771)_0

Expired on 23 Dec 2018

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 3 bedroom Low Floor Flat for Sale

Gross 1,235 sq. ft.Net 948 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

3

HK$ 15M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 4 bedroom Mid Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S88863)_0

Expired on 23 Dec 2018

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 4 bedroom Mid Floor Flat for Sale

Gross 1,148 sq. ft.Net 893 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

4

HK$ 16M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 3 bedroom Low Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S88397)_0

Expired on 23 Dec 2018

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 3 bedroom Low Floor Flat for Sale

Gross 848 sq. ft.Net 650 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

3

HK$ 10.9M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 4 bedroom Low Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S89865)_0

Expired on 23 Dec 2018

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 4 bedroom Low Floor Flat for Sale

Gross 1,277 sq. ft.Net 988 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

4

HK$ 15.5M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 4 bedroom Low Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S53185)_0

Expired on 23 Dec 2018

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 4 bedroom Low Floor Flat for Sale

Gross 1,222 sq. ft.Net 938 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

4

HK$ 13M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 4 bedroom Low Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S75821)_0

Expired on 23 Dec 2018

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 4 bedroom Low Floor Flat for Sale

Gross 1,153 sq. ft.Net 898 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

43

HK$ 11M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 3 bedroom High Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S90767)_0

Expired on 23 Dec 2018

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 3 bedroom High Floor Flat for Sale

Gross 890 sq. ft.Net 685 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

3

HK$ 11M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Mid Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S92535)_0

Expired on 23 Dec 2018

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 2 bedroom Mid Floor Flat for Sale

Gross 621 sq. ft.Net 475 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

2

HK$ 8.3M

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 4 bedroom Low Floor Flat for Sale|Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown(Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown)Sales Listings (QFANG-S90765)_0

Expired on 23 Dec 2018

Yoho Town Phase 2 Yoho Midtown | 4 bedroom Low Floor Flat for Sale

Gross 1,335 sq. ft.Net 1,026 sq. ft.

New TerritoriesYuen LongYuen Long

43

HK$ 18.8M

Disclaimer

Property descriptions and related information displayed on this page are marketing materials provided by Estate Agent. OneDay does not warrant or accept any responsibility for the accuracy or completeness of the property descriptions or related information provided here and they do not constitute property particulars. Please contact Estate Agent for full details and further information.

Preloader animation